Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SILK CARTRIDGES 

Definities 

Onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: 

1.1 Opdrachtnemer/Verkoper/Silk Cartridges: rechtspersoon gevestigd te Almelo aan de Nicolaas Beetsstraat 26a (7606BD). 

1.2 Opdrachtgever/Koper: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer of producten of diensten afneemt. 

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot levering van producten of diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.  

Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechts betrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging. 

2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdracht bevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.6 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan opdrachtgever door of vanwege opdrachtnemer zijn betrokken. 

Prijzen 

3.1 Alle prijzen die Silk Cartridges hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.  

3.2 Alle prijzen die Silk Cartridges hanteert voor zijn producten en diensten op haar website of anderszins kenbaar gemaakt, kan zij te allen tijde wijzigen. 

3.3 Silk Cartridges behoudt zich het recht voor de haar prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang hiervan zal Silk Cartridges opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.  

Betaling en betalingstermijn 

4.1 Betaling door opdrachtgever van de aan Silk Cartridges verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening te geschieden. Indien overeengekomen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te zijn voldaan. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening  van Silk Cartridges. 

4.2 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

4.3 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Silk Cartridges gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 

4.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten. 

4.5 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Silk Cartridges daartoe aanleiding geeft, of als opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een factuur binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Silk Cartridges gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Silk Cartridges te bepalen vorm. Als opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Silk Cartridges gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Silk Cartridges uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

4.6 opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan Silk Cartridges te verrekenen met een (vooronderstelde) vordering op Silk Cartridges.  

4.7 Silk Cartridges kan een beroep doen op zijn retentierecht. Hiermee houdt zij producten van Opdrachtgever onder zich, totdat Opdrachtgever alle openstaande rekeningen ten aanzien van Silk Cartridges heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor die openstaande rekeningen voldoende zekerheid heeft gesteld.  

4.8 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, heeft Silk Cartridges het recht om haar verplichtingen op te schroten totdat de volledige betaling alsnog is gedaan.  

Recht van reclame 

5.1 Als Opdrachtgever in verzuim is, als bedoeld in 4.2, is Silk Cartridges gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan Opdrachtgever geleverde producten.   

5.2 Silk Cartridge roept het recht van reclame in middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.  

5.3 Opdrachtgever dient onmiddellijk de producten waarop het recht van reclame rust te retourneren aan Silk Cartridges, tenzij partijen hier andere afspraken over maken. De kosten voor het terug -zenden of brengen van de producten komen voor rekening van Opdrachtgever.  

Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Silk Cartridges blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Silk Cartridges, op grond van wat voor met Silk Cartridges gesloten overeenkomst dan ook, met in begrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.  

6.2 Silk Cartridges kan zicht tot en met het moment waarop aan alle betalingsverplichtingen is voldaan beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.   

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de producten te verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins te bezwaren voordat het eigendom volledig is overgegaan.  

6.4 In het geval Silk Cartridges een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Silk Cartridges het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

Levering en levertijd 

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

7.2 De door Silk Cartridges opgegeven levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

7.3 De levertijd vangt aan op het moment dat Opdrachtgever het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Silk Cartridges.  

7.4 Overschrijving van de opgegeven levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Silk Cartridges niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

7.5 Opdrachtgever dien ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.  

7.6 De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.  

7.7 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient Opdrachtgever, alvorens het geleverde in ontvangst te nemen, de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Silk Cartridges niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

7.8 Indien Opdrachtgever zelf voor transport van het geleverde zorgdraagt dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Silk Cartridges, bij gebreke waarvan Silk Cartridges niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

Verzekering, bewaring en garantie  

8.1 Opdrachtgever is verplicht de volgende zaken goed te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:  

  – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggen overeenkomst;  – zaken van Silk Cartridges die bij de klant aanwezig zijn;  – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. 

8.2 Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Silk Cartridges de polis van de verzekering ter inzage.  

8.3 Indien Opdrachtgever de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies voor rekening van Opdrachtgever.  

8.4 Garantie op geleverde producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal.  

8.5 Er kan geen beroep op garantie gedaan worden in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.  

8.6 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van Opdrachtgever zijn gekomen of van een derde die het product ten behoeve van Opdrachtgever in ontvangst neemt.  

Klachten en ingebrekestelling 

9.1 Opdrachtgever dient een door Silk Cartridges geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.  

9.2 Beantwoordt een geleverd product niet aan de hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient Opdrachtgever Silk Cartridges hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomging te geven, zodat Silk Cartridges in staat is hierop adequaat te reageren.  

9.3 Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Silk Cartridges.  

9.4 Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Silk Cartridges.  

9.5 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Silk Cartridges ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.   

Aansprakelijkheid Silk Cartridges 

10.1 Silk Cartridges is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade de Opdrachtgever lijdt indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

10.2 Indien Silk Cartridges aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.  

10.3 Silk Cartridges is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  

10.4 Indien Silk Cartridges aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

10.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus (en elke andere uiting) zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.  

10.6 Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van Silk Cartridges vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  

Ontbinding 

11.1Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Silk Cartridges toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  

11.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Silk Cartridges niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Silk Cartridges in verzuim is.  

11.3 Silk Cartridges heeft het recht een overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Silk Cartridges kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Overmacht 

12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Silk Cartridges in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van Opdrachtgever niet aan Silk Cartridges kan worden toegerekend in een van de wil van Silk Cartridges onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van 

Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Silk Cartridges kan worden verlangd.  

12.2 Tot de in 12.1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen; stakingen; overheidsmaatregelen; onvoorziene vervoersproblemen; slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

12.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Silk Cartridges 1 of meer verplichtingen naar Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Silk Cartridges er weer aan kan voldoen.  

12.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

12.5 Silk Cartridges is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het al gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.  

Wijziging Overeenkomst en algemene voorwaarden 

13.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

13.2 Bij afname uit een rijdende of fysieke winkel is 13.1 niet van toepassing.  

13.3 Silk Cartridges is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

13.4 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Silk Cartridges zoveel mogelijk vooraf bespreken met Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.  

Overgang van rechten 

14.1 Rechten van Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silk Cartridges.  

14.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

15.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing 

15.2 Geschillen tussen Silk Cartridges en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank Overijssel te Almelo, behoudens indien Silk Cartridges als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever. 

Conversie 

10.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.